Т.А.Ә.: Демесинова Галина Хатиповна

Лауазымы: кафедрасының меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Бiлiмі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы 0319 - «Ағылшын тілі», 1979 ж.

Оқытатын пәндері: «Аударма теориясы», «Типологиялық зерттеулердің негіздері», «Лингвистикада ғылыми зерттеулердің негіздері»

Жұмыс өтілі: 40 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 65

1. Translation Studies in Bulgaria // Вестник ПГУ №2, 2013, Серия филологическая. – С. 46-51.

2. The theoretical conception of F. Güttinger // Вестник ПГУ №3, 2014, Серия филологическая. – С. 48-53.

3. Theoretical Conception of G. Toury // Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию К. Бекхожина «Творчество К. Бекхожина и современная казахская поэзия», 9 октября 2013 года. – Павлодар, 2013. - C. 289-296.

4. Theoretical Conception of Justa Holz-Manttari // Материалы Международной научно-теоретической конференции «IV Торайгыровские чтения», посвященной 120-летию С. Торайгырова, 11 октября 2013 года. – Павлодар, 2013. - C. 240-247.

5. Translation studies in Kazakhstan: theory and practice (Переводоведение в Республике Казахстан: теория и практика): Учебное пособие для студентов языковых специальностей. - Павлодар: Кереку, 2012. – 105 с. (Каримова К.К., Канарева А.В. – соавторы)

Ғылыми зерттеу саласы: типологиялық және салғастырмалы тіл білімі, аударма теориясы

Кәсіби жетістіктері: өсіп келе жатқан ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жұмысындағы зор табысы үшін «Ы. Алтынсарин» төс белгісімен марапатталды (2010 ж.), университет алдында ерекше қызметі үшін Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Алтын медальмен марапатталды (2010 ж.).

 

Т.А.Ә.: Омарова Роза Әлібайқызы

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ профессоры, доцент

Бiлiмі: жоғары, Алматы педагогиқалык шетел тілдері институты, мамандығы – неміс тілі мұғалімі

Оқытатын пәндері: Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы, кәсібі неміс тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынастың практикумы, Теориялық грамматика, Теориялық фонетика.

Жұмыс өтілі: 41 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 68

1. Художественный перевод как акт межъязыковой коммуникации. Материалы республиканской научно-практической конференции «1 чтения Ж.Абдильдина». 2013г. Павлодар. ПГУ. Стр.264-267. ( Диплом 1 степени за участие в конференции)

2. Извечная проблема - перевод реалий. Соавтор Айдашева Т.М. Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию К. Бекхожина Стр. 268-275. (Сертификат за участие).

3. Этноцентризм и стереотипы. Сборник материалов международного круглого стола «Актуальные проблемы языка и межкультурной коммуникации». ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Стр. 45-52. Соавтор доц. Кенжетаева Г.К.

Ғылыми зерттеу саласы: Тіл білімі

Кәсіби жетістіктері:

Белгі «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» - 2006 ж.

Сұлтанмахмут Торайгыров атындағы Алтын медалі - 2012 ж.

Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымының Құрмет грамотасы - 2014 ж.

 

Т.А.Ә.: Капенова Жанарсын Жуматовна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты, 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі)

Марапаттар: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалінің (2017), «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ» төсбелгісінің (2016), Павел Васильев атындағы сыйлықтың (2011) иегері.

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, орыс тілі және әдебиет мұғалімі, 1985 ж.

Оқытатын пәндері: Жалпы тіл білімі, Общее языкознание, Основы лингвистики текста.

Жұмыс өтілімі: 31 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 85, оның ішінде 7 монография (1 жеке, 1 серіктес авторлық, 5 ұжымдық); 4 оқулық, 10-нан аса оқу құралдар, 5 авторлық куәліктер, ҚР ҒБМ БҒСБ,  РФ ЖАК, РҒДИ комитеттердің ұсынатын ғылыми баспаларында 15-тен аса мақалалар және т.б. 

1. Современные подходы и методы анализа лексики и фразеологизмов: теория и практика / Монография. – Павлодар, Кереку, 2015. – 148 с. 

2. Ценностные признаки ландшафтных концептов  / Коллективная международная монография «Лингвистическая аксиология» – Павлодар: Типография Сытина, с. 162-186.

3. Традиционное и инновационное в обучении лексике: лингвоцентрический и антропоцентрический подходы Журнал «Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева». Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. №3. 2 Раздел. С. 231-236.

Ғылыми зерттеу саласы: Тіл оқыту теориясы мен әдістемесі, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану.  

Кәсіби жетістіктері: «Наука и образование: новое время» атты ғылыми-әдістемелік журнал жүлдесіне арналған VII Халықаралық байқауда «Лучшая научная и методическая статья-2017» атты мақала үшін І орын иегері, РФ, сәуір, 2017.  

 

Т.А.Ә.: Худиева Севда Рамизқызы

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі:

1. Жоғары – С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті, 03.19.01 «Ағылшын тілі» мамандығы бойынша, ағылшын тілі мұғалімі; 1999ж.

2. Магистратура – Павлодар университеті, 03.09 «Орыс тілі мен әдебиеті (шет тілі)» мамандығы бойынша, филология магистрі; 2014ж.

3. Докторантура – С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті, 6D010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша; 2014ж.

Оқытатын пәндері: Базалық негізгі шетел тілі, Грамматикалық мәселелер және аударма (ағылшын тілі), Елтану

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 35

1. Students’ Self-Study as the Priority Direction of the Modern Education Paradigm // Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «XIII Сатпаевские чтения», серия «Студенты», секция «Педагогика и психология» - Павлодар, 2013 – Том 8. – С. 76 - 78

2. Kazakhstani and Foreign Universities: Teaching Load Distribution // Сборник научных трудов по материалам межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) «Инновационные направления в развитии компетенций студентов», посвященной 75-летию Новосибирского государственного аграрного университета и 10-летию факультета ГМУ, Новосибирск, 2011 – С. 321 – 325

3. Модернизация высшего образования Республики Казахстан как условие вхождения в мировое образовательное пространство // Сборник научных трудов по материалам межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) «Инновационные направления в развитии компетенций студентов», посвященной 75-летию Новосибирского государственного аграрного университета и 10-летию факультета ГМУ, Новосибирск, 2011 – С. 316 – 320

4. Philosophic Issues of Students’ Self-Study // Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «XI Сатпаевские чтения», серия «Молодые ученые», секция «Философия» - Павлодар, 2011 – Том 26. - С. 68-71

Ғылыми зерттеу саласы: жоғары білім беру жүйесінің тұрақты дамуы

Кәсіби жетістіктері: шетел тілдері бойынша республикалық пән олимпиадасына қатысу үшін жоғарғы оқу орнының студенттер дайындықтарының жоғарғы деңгейі үшін алғыс хат. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘЕУ ұйымдастыру комитетінің төрайымы С.С.Құнанбаева Алматы 2011ж.

 

Т.А.Ә.: Дөненқұлова Рымкеш Ғалымқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Бiлiмі: 1983 жылы Алматы шет тілдер педагогикалық институты. Мамандығы: неміс және ағылшын тілдерінің мұғалімі

Оқытатын пәндері: Современная методика обучения иностранным языкам, Иностранный язык (второй) уровни А1,А2,В1 (немецкий), Современные зарубежные методы обучения ИЯ, Екінші шетел тілі (А1,А2,В1) (неміс тілі), Интерактивные технологии в обучении ИЯ, Литература страны изучаемого языка от истоков до 19 века (немецкий), Специальный ИЯ- специальнопрофессиональный (уровень С2) (немецкий язык), Второй иностранный язык (уровень А1) (немецкий язык), Екінші шетел тілі (В1-1 деңгей) (неміс тілі), Введение в педагогическую профессию, Иностранный язык для академических целей (немецкий язык), Методика иноязычного образования

Жұмыс өтілі: 30 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 64

1. Учебно-методическое пособие (курс лекции) «Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі» на государственном языке, 2012 год.

2. Статья «Жоба әдісі оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру тәсілдерінің бірі ретінде». Материалы Международной научно-методической конференции «Научно-инновационное развитие как фактор модернизации высшего образования». Университет «Туран-Астана», апрель 2012 год, Астана.

3. Zur Frage der Entstehung einer neuen methodischen Konzeption kommunikativer Methodik, статья. Материалы Международной научно-практической конференции «Ausbildung und Wissenschaft ohne Sprachbarriere». ПГУ им.С.Торайгырова

4. Шетел тілін бастауыш сыныптарда оқытуда қолданылатын әдістер, статья. Материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студенто и школьников «Сатпаевские чтения».

5. Учебно-методическое пособие «Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі» на государственном языке, 2013 год.Кереку.

Ғылыми зерттеу саласы: Шетел тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері

Кәсіби жетістіктері: Гете-Институтының Стипендиясы, Германия, 2011ж. ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің Алғыс хаты

 

Т.А.Ә.: Ислям Канат Сериковна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Бiлiмі: жоғары, Алматы педагогиқалык шетел тілдері институты, мамандығы - ағылшын тілі мұғалімі

Оқытатын пәндері:«Мамандыққа кіріспе», «Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі», «Шетел әдебиеті», «Классикалық филология», латын және грек тілдерінен дәрістер оқып, тәжрибелік сабақтар жүргізеді.

Жұмыс өтілі: 43 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 40 (соның ішінде 9 оқу құрал)

1. Латын тілі (грамматика) учебник Павлодар.«Кереку»-2008 1 бөлім.

2. Латын тілі (грамматика) учебник Павлодар.«Кереку»-2016 2 бөлім.

3. Латино- казахский электронный словарь, Павлодар.«Кереку»- 2016

Ғылыми зерттеу саласы: «Қазақ мектептерінде шешендікті дамыту барысында метафораны қолдану»

Кәсіби жетістіктері: 1. 1996 жылдан С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің аға оқытушысы қызметін атқарған.

2. 2008 жылдан С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің доценті.

3. 1996 жылы біліктілігін жетілдіру мақсатымен Алматыда курстан өтті.

4. 1998 жылы Ғылым академиясында стажировкадан өтті.

5. Шетел тілінен (Увед.в ВАК РК №1-02-28/1723 от 12.09.2003); Қазақ тілінен (Увед.в ВАК РК №1-10/355 от 12.04.2002); Философиядан кандидаттық минимумдар тапсырды.

 

Т.А.Ә.: Ахметбекова Әсел Мейрамқызы

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі:

1. Жоғары – Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша, ағылшын тілі мұғалімі, 2005г.;

2. Магистратура – ПМПИ, «Шетел филология» 6N0205 - мамандығы бойынша, филология магистрі, 2006г.;

3. Докторантура – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «6D021000 – Шетел филологиясы» мамандығы бойынша, 2014г.

Оқытатын пәндері: Мәдениетаралық коммуникацияның құрамында арнайы-кәсіби шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (деңгей С2), Оқылатын тіл теориясының негіздері,  Теориялық грамматика, Теориялық грамматика және фонетика, Мәдениетаралық қатынас практикумы, Негізгі шетел тілінің аудиобейнелі курсы.

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30.

1. Метатекст: сущность и признаки // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – №3 (149) –  Алматы: Қазақ университеті, 2014. – С. 170-175.

2. Дефиниция vs. толкование // Лингвистическое наследие и тренды нового времени: язык, литература, культура: материалы международного научного форума, посвященного 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности профессора Э.Д. Сулейменовой. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – С. 42-46.

3. Метатекстовые характеристики терминологической дефиниции // Вестник ПГУ. Серия филологическая. – №2 –  Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2016. – С. 37-46.

Ғылыми зерттеу саласы: лингвистиканың метатілі, лексикография, терминография

Кәсіби жетістіктері: Германияда өткен ғылыми тәжірибелер (2012 ж., 2013 ж.); МАПРЯЛ «Лингвистическое наследие и тренды нового времени: язык, литература, культура» халықаралық ғылыми форумға қатысу (2015ж., сертификат).

 

Т.А.Ә.: Азылбекова Гуля Олжабаевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: лингвистика магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары, Павлодар мемлекеттік С.Торайғыров атындағы университет, пәні – Неміс тілі, 1998 ж.

Магистратура - Павлодар мемлекеттік С.Торайғыров атындағы университет, пәні –Лингвистика (неміс тілі), 2004 г.

Аспирантура – Тобольск мемлекеттік социал-педагогикалық Академия, пәні – салыстырмалы-тарихи және типологиялық тіл білімі, 2010 г.

Оқытатын пәндері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, Академиялық хат, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті, Екінші шет тілі

Жұмыс өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: жалпы саны – 25, оның ішінде 3 оқу құрал:

1. Учебное пособие по теме "Внешность и характер человека". – г.Павлодар, 2002 г. – 56с.

2. Спецкурс по фразеологии немецкого языка. – г.Павлодар, 2002 г. – 26 с.

3. Учебное пособие «Искусство вокруг нас: живопись, музыка».–г.Павлодар, 2002 г. – 47 с.

Ғылыми зерттеу саласы: Прагматика

Кәсіби жетістіктері: 2011 ж. Тюмень қ.мемлекеттік университеті (Ресей) диссертацияны қорғау, Швейцарияда, Германияда ғылыми тәжірибеден өту

 

Т.А.Ә.: Гафиатулина Юлия Олеговна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филологии магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті, мамандығы – 0319 Ағылшын және қазақ тілдері, 1999 ж; магистратура, Павлодар университеті, специальность – 521450 «Филология (ағылшын тілі)», 2003 ж.

Оқытатын пәндері: Тіл тарихы және оқытылатын тіл елінің әдебиеті, Лексикология және стилистика, Стилистика және аналитикалық оқу, Шетел елдері халықтарының әдебиеті, Класикалық және заманауи әдебиет.

Жұмыс өтілі: 20 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 40

1. Гендерный аспект пословиц и поговорок английского языка// Вестник ПГУ, январь 2007 г.

2. Метафора в современной популярной американской песне на примере творчества Бейонсе // Материалы международной научно-практической конференции «XIV Сатпаевские чтения». - Павлодар: ПГУ, 2014. - Серия «Филология. Студенты». - С. 214 – 219 (в соавторстве с Жексембаевой А.)

3. «English Stylistics Manual», Павлодар, 2014.

Ғылыми зерттеу саласы: Филология, гендерлік лингвистика

Кәсіби жетістіктері: «2013 мамыры Қазақстанның алды мұғалімі» - АҚШтың мемлекеттік департаментінің білім және мәдениетті бағдарламасының бюросы бағдарламасы бойынша

 

Т.А.Ә.: Поцелуева Наталья Васильевна

Лауазымы: аға оқытушысы

Білімі: Павлодар педагогика институты, мамандығы: ағылшын және неміс тілдері мұғалімі институт (1985-1990), Солтүстік (Арктикалық) Федералды университеті, Архангельск қ. ,Ресей Федерациясы – аспирантура, мамандығы 10.02.20 «Салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салыстырмалы тілтану» (2011-2014г.).

Оқытатын пәндері: Шет тілі базалық (ағылшын), Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (ағылшын тілі), Теориялық фонетика, Тілді оқылатын елдің тарихы мен әдебиеті (ағылшын тілі), Аналитикалық оқу, Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)

Жұмыс өтілі: 20 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 46

1. Simple shift of meaning in the components of phraseological units. Актуальные проблемы лингвистической подготовки в неязыковом вузе: Сб. науч. ст. III Международ. науч.-практ. конф. – М.: МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича, 2013. – С.  26-29.

2. Фразеологический прото-тип: простой сдвиг значения. Инновационные подходы к подготовке специалиста в условиях глобализации образовательных процессов: Материалы III Международ. науч. конф. – Владимир, 2013. – С. 352-355.

3. Морфологическая вариантность анималистических фразеологических единиц в английском, русском и казахском языках: общее и специфическое. European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. №.8 Том 1.

4. Структурные модели глагольных фразеологиче-ских единиц с компонентом-анимализмом в английском, русском и казахском языках. European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. №.8 Том 2.

Ғылыми қызығушылық аясы: салыстырмалы фразеология

Кәсіби жетістіктері: Participation in International Scientific Conference “Fundamental and Applied Science” in Joensuu (Finland) – 2013. 

 

Т.А.Ә.: Табынбаев Руслан Эрикұлы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми дәрежесі: Психология және педагогика магистр

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті (1992-1997 жж. ); жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты (2003-2005 жж.); магистратура, 6М010300 «Психология және педагогика» мамандығы бойынша С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті магистратурасы (2012-2014 жж.).

Оқытатын пәндері: Шығыс тілі» (Қытай тілі), «Шығыс тілі» (Қытай тілі) (А1, А2 деңгей), «Шығыс тілі» (Қытай тілі) (В1 деңгей).

Жұмыс өтілі: 13 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 4-тен ғылыми еңбектер.

1. Методика обучения китайскому языку как факультативному предмету/ Р. Э. Табынбаев. - Вестник ПГУ, серия «Педагогика», № 3. Павлодар, 2011. - с. 116 – 118.

2. Изучение китайского языка как психолого-педагогическая проблема / Е. И. Бурдина, Р. Э. Табынбаев. - Вестник ПГУ, серия «Педагогика», № 3. Павлодар, 2012. - с. 6 – 10.

3. Авторский методический прием «Китайская азбука» при обучении китайскому языку как элективной дисциплине в ВУЗе / Р. Э. Табынбаев. - Вестник ПГУ, серия «Педагогика», № 3. Павлодар, 2014. с. 86 – 88.

4. Технология портфолио в обучении китайскому языку / И. В. Коровайко, Р. Э. Табынбаев. - Сатпаевские чтения - материалы научной конференции молодых ученых, студентов и школьников, том 12, часть 2, Павлодар, 2013. - с. 136 – 138.

Ғылыми зерттеу саласы: Жоғары оқу орында таңдамалы пән ретінде қытай тілін оқытудағы психологиялық және педагогикалық сүйемелдеу

Кәсіби жетістіктері: «Қазақстанда қытай тілін оқыту мен Қытай мәдениетімен таныстыру: өткені, бүгінгісі және келешегі» Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар,  (2012 ж. – Астана қ., сертификат).

 

ФИО: Журавлева Елена Александровна

А.Ж.Т: Журавлева Елена Александровна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр филологии

Білімі: жоғарғы - Павлодар университеті, филология факультеті, жоғарғы білім мамандығы «Шет тілі: екі шет тіл» (1999-2003), магистратура по специальности: «Филология: шет филологиясы» - Инновациялық Евразиялық Университет (2005-2007),  аспирантура, Д.И. Менделеева ат. Тобольсктың мемлекеттік социально-   педагогикалық  академия, Ресей,  Тобольск қ. (2011  -2014)

Оқытатын пәндері:    «Жалпы профессионалдық  шет тіл», «Зерттейтін мемлекеттің әдебиеті мен аударма мәселесі», «Зерттейтің мемлекеттің тіл әдебиеті», «Ғылыми – техникалық аударма», «Коммерциялық қызмет және іскерлік коммуникацияның формалары», «Базалық шет тілі», «Әдебиетті оқытудың тұстас әдістері», «Шет тілі», «Базалық шет тілі ҰАК контекстінде», «Екінші шет тілі», «Қазіргі заманғы ағылшын әдебиеті», «Іскерлік шет тілі», «Көркем аударма», «Арнайы-профессионалдық шет тілі», «Шет тілі».

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбек тізімі: 40 

1. Анекдот ағылшын халқының ментальностін көрсетілуі ретінде.//Fundamental and applied science . – England, 2014. – С.3-6.

2. Орыс және ағылшын тілдерінде көрсетілген ерлердің гендерлік таптаурындары- Болгария, София.- Materiály vědeck praktická konference «Věda a vznik ». - Прага, 2014. – С. 46-51.

3. Орыс тіліндегі ерлерге жүгінудің түрлері.- Areas of scientific thought. -  Англия, 2014. - C.34-39.

4. Ағылшын тіліндегі ерлердің конвенционалдық ролі. – Europejska Nauka XXI  Powieka, Польша.- 2015.- С.24-29.

5. Ағылшын тіліндегі ерлердің институционалдық ролі. – Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука». -  Чехия, София 2015. – С.30-34.

Ғылыми зерттеулердің ауданы: Аударма ісі және қазіргі замандағы шет тілін үйрету әдістері

Кәсіби жетістіктері: ИнЕУ ректорынан адал жұмыс пен кәсіпқорлығы үшін алғыс хат (2014, 2015).

 
 

А.Ж.Т: Ордабаева Жамал Ерболатовна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистрі («Филология» мамандығы)

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеті, 1995 -1999 ж.; магистратура, - Павлодарлық инновациялық университеті - «Филология» мамандығы.

Оқытатын пәндері: Оқылатын тіл теориясының негіздері, Базалық шет тілі, Мәдениаралық қатысымдағы негізгі шетел тілі, Жалпы кәсiби шет тілі, Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі 2 (ағылшын тілі)

Жұмыс өтілі: 1994 жылынан бастап 

Ғылыми еңбектер тізімі: 20

Law&Lawyers:Жоғары оқу орындарының тiл мамандықтарының студенттерi үшiн оқу-әдiстемелiк оқу құралы. С.Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеттiң ғылыми баспа орталығының мөрлерiнде. 74 әзiл - диалогиялық реакцияның жоспарсыз бiр түрi

VIII Сәтбаев оқулары жаңадан көрiнген ғалымдар, студенттер және мектеп оқушыларының республикалық ғылыми мәслихатының материалдары. – Павлодар: 2008 жылдың С.Торайғырова, сәуiрi атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеттiң ғылыми - баспа орталығы.- өйткенi 14, 3.

Сөйлеу әсер әзiлдеуге суреттейтiн орыс және ағылшын етiстiктерi»

Қазiргi ғылыми парадигмадағы тiлдiң мәселелерi. VII Седельников оқулары: З.К.Темирғазинаның редакциясына /ның ғылыми-практикалық конф. материалдары жинақ - Павлодар, 2007. – 304.С. 207 -211

Ғылыми зерттеу саласы: Филология 

Кәсіби жетістіктері: -

 

Т.А.Ж.: Вьюкова Ольга Сергеевна 

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: гуманитарлық  ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ (2008-2012), мамандығы  - аударма ісі; Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (2012-2014,  магистратура)

Оқытатын пәндері:  «Іскери шетел тілі», «Мнемотехника мен аудармашылық нотацияның негіздері», «Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері»

Жұмыс өтілі: 3 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9

Ғылыми зерттеу саласы: Aударматану

Кәсіби жетістіктері:

2013 ж. – шетел елге іс сапар (Испания), «Еуразиялық қарым-қатынастар» курсы; сертификаттар: испан тілін меңгеруге арналған курс «Қазіргі тілдер орталығы» (Гранада); Болон үрдісі бойынша сертификат «Еуразиялық қарым-қатынастар» курсы; 

2015 ж. – Thomson Reuters ғылыми зерттеу семинарының сертификат иегері  (С.Торайғыров атындағы ПМУ);

2016 ж. – Халықаралық Қысқы ғылыми мектеп-семинар «Когнитивті лингвистика және концептуалды зерттеулер» аясында біліктілікті арттыру курсының сертификаты; 

2016 ж. – «Педагогикалық мамандықтарының оқытушылары үшін шетел тілі»  біліктілікті арттыру курсы (Алматы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті).

 
 

ТАӘ: Айдашева Татьяна Михайловна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, Алмаатинский    педагогикалық  институті  шетел тілі (КазУМОиМЯ ) мамандығы – француз тілі, 1970 ж.

Оқытылатын пәндер: Европа тілі(француз тілі) А1,А2, В1.

Жұмыс өтілі: 47 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 20;

1. 2013 г. –  Республикалық  ғылыми-практикалық конференция,  К. Бекхожинның 100 жылдық туған күніне арналған  «Қ.Бекхожиннің  шығармашылығы  және  қазіргі  қазақ  поэзиясы».

2. 2015 г. -  Шығармашылық отырыс секциясы    «Лингводидактикалық аспекты  қазақша және шетел тілдерді оқыту Халықаралық ғылыми конференциясында қатысумен » «Әлем.Адам.Тіл».

3. 2015 ж.- Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, посвященная    С.Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университет  55  жылдығына арналған «VII  Торайғыров оқулығы. Павлодар  облысындағы  тұрмыс  сапасы.  Жағдайы  мен  келешегі». 

Ғылыми зерттеу саласы: Лингводидактикалық аспект 

 

ТАӘ: Бород Ирина Фердинандовна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филология магистрі

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, Алма-Аты шет тілдер педагогикалық институт, мамандық: неміс тілі және әдебиет, 1982; магистратура, Павлодар  университеті, мамандық: 521450 «Филология (неміс тілі)», 2003 ж.

Оқытатын пәндері: Шетел тілі (екінші), Базалық негізгі шетел тілі (неміс тілі), деңгей В1-2; Практикалық грамматика (неміс тілі)

Жұмыс өтілі: 35 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30;

1. Пән бойынша оқулықтар жинағы: Екінші шетел тілі «Deutsch nach Englisch», Павлодар, 2014. 

2. Die Rolle der Motivation beim Deutscherlernen, Павлодар, 2014.

3. Nationale Varietäten des Deutschen, Павлодар, 2014.

4. Projektarbeit im Deutschunterricht, Павлодар, 2015.

Ғылыми зерттеу саласы: Шетел тілін оқыту әдісі.

Кәсіби жетістіктері: 

Областық мектеп олимпиадасының мұғалімі; 

Магистратура экзаменін өткізуге  КР БҒМ Төрайымы  

 

КР БҒМ Магистратураға кіру үшін неміс тілі экзаменінің тест тапсырмасының сарапшысы.

 

Т.А.Ә.: Мадеева Асия Айтуаровна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика және психология магистрі  

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атныдағы Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандық – 021442 « Аударма ісі», 2004ж; магистратура, С. Торайғыров атныдағы Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандық 6М010300 «Педагогика және Психология», 2014ж.

Оқытатын пәндері: Ауызша аударма практикасы, Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері, Жазбаша аударма практикасы, Іскери шетел тілі, Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы, Аударманың териясы мен практикасы негіздері, Ақпараттық аударма практикасы, Аударманың жазу техникасы.

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 12;

1. Ағылшын поэзиясындағы көріктеуіш құралдар – Астана, март 2006ж.

2. Cognitive linguistics. Казахстан и мировые языки. ПГУ им. С.Торайгырова.

3. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебно-методическое пособие для студентов языковых специальностей. – Павлодар: Кереку, 2008. – 162 с.

4. Материалы IX международной научно-практической конференции «Дни науки – 2013». – Прага: Издательский дом «Образование и науки», 2013. – 72 с. 

Ғылыми зерттеу саласы: жоғары оқу орнын көптілдік кеністіктегі тулғанын дамуы

 

Кәсіби жетістіктері: «Жас мамандар» апталығының қорытындысы бойынша «Тапқыр ұстаз» атағы берілген, г.Аксу, №1 қазақша орта мектебі, 1999г.; Павлодар қаласының тілдері қолдану мен дамыту жөніндегі бағдарламасына сәйкес өткізілген «Ұздік аудармашы» байқауында 2-ші орынға ие, г:Павлодар, 2006ж., Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 2009г.; Шетел тілдері бойынша Республикалық студенттік олимпиадаға қатысқаны үшін Алғыс хат.

 
 

Т.А.Ә.: Боранкулова Бакитгуль Ержигитовна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, Қазақ Мемлекеттік Әлем тілдері Университеті-Ағылшын және орыс тілі мамандығы, Алматы, 1995 ж; магистратура, - Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті - «6М020700- Аударма ісі» мамандығы, 2015 ж.

Оқытатын пәндері: Тәжірибелік фонетика, тәжірибелік грамматика, арнайы мақсаттағы тіл, сөйлеу және жазу тілінің практикасы.

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 37;

1 Қазақ және ағылшын тілдеріндегі медициналық терминдердің лексикалық-семантикалық жасалу ерекшеліктері мен жүйелілік мәселесі. Терминологиялық хабаршы, № 2, 2014ж.,  28-35б.б., Алматы қ. (в соавторстве с Жумабековой А.К.)

2 Қазақ және ағылшын тілдеріндегі медицина терминологиясының даму тарихы және аудару мәселелері (тезис). Материалы X международной научно-практической конф. Том 28, София, 17-25 февраля, 2014г., 38-40 с.с.

3 Ағылшын тілі медициналық терминологиясындағы эпонимдер ролі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 14.03.2014ж., 207-209 б.б., Алматы қ.

Ғылыми зерттеу саласы: аударма теориясы мен практикасы, аударманы оқыту әдісі

Кәсіби жетістіктері:  

Оқытудың инновациялық технологиялары бойынша әдістемелік жобалар мен оқу құралдарының байқауында III-орын. Қ.Жұбанов атындағы АМУ, Ақтөбе қаласы, 2013 ж.

 
 

Т.А.Ә.: Клюшина Зоя Владимировна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филологии магистрі

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, 2000-2005  ПГУ им. С. Торайгырова -  Павлодарский государственный педагогический институт – учитель русского языка и литературы, английского языка.

2005-2006 – магистратура ПГПИ – магистр филологии

2012-2015 – САФУ, г. Архангельск, Россия, аспирантура, специальность 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Оқытатын пәндері: Интерпретация художественного текста (английский язык), Практическая фонетика, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) (ағылшын тілі), Язык для специальных целей (основной, уровень С1) (английский язык)

Жұмыс өтілі: 11 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30;

1. Жарнаманың тақырыптық ерекшелік бөлімінің тілі// Университет ішіндегі студенттік ғылыми бірінші конференциясы «Казахстан Республикасының Конституциясы  және Ұлы отан соғысының 60 жылдығына арналған». Том 2. Павлодар, 2005, с.25-30.

2. Сәлемдесу ритуалының тілдік рәсімдеуі. (орысша және ағылшын тілінің жинағымен) // жинақтар VIII Сатпаев оқулығы. Том 14 (жас ғалымдар), бөлім1. Павлодар, 2007, с.242-248.

3. Parting etiquette speech patterns in English and Russian // халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Казахстан  және әлемдік тілдер». Том 1. – Павлодар: С. Торайгыров атындағы, ПГУ.  2009. – 203с. – 173-178с.

Ғылыми зерттеу саласы: Корпустық  лингвистика

Кәсіби жетістіктері:  

7-28 маусым 2014 - Бағдарлама “English Access Microscholarship Teacher Training Program”, при поддержке US Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, организованной AMIDEAST на базе English Programs for Internationals, University of South Carolina, - Университеті Оңтүстік Каролина, АҚШ

 

Т.А.Ә.: Смагулова Сауле Муратовна 

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филологии магистрі

Ғылыми, академиялық  атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы –  521233Филология; шетел филология, 2005 ж; магистратура, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институті мамандығы – 6N0205 «Филология», 2008 ж.

Оқытатын пәндері: Тіл тарихы және оқытылатын тіл елінің әдебиеті, Екінші шетел тілі (неміс тілі), Қазіргі және классикалық әдебиет, Іскерлік шетел тілінің  корреспонденциясы (неміс тілі), Негізгі  мнемотехника және аударма  нотациясы (неміс тілі)

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 6;

1. Материалдар жинағы ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазіргі терминология: жағдайы мен болашағы» (17-19 сәуір 2008), Астана қ., КазГЮУ 

2. «Когнитивтік жағдай : білім жағдайы, түсіну, интерпретация, неміс және орыс лингвомәдиниет» наным-сендіру.Халықаралық дөңгелек үстел материалдар жинағы «Славян және түрік тілдері: грани қарым-қатынас шегі» (23-24 мамыр 2008), Ресей ғылыми-мәдиниет орталығы, Астана қ.

3. «Неміс тілі тілдік емес мамандықтарына мешіндік оқыту» Материалдар жинағы дөңгелек үстел КазГЮУ, 4 қаңтар 2011

Ғылыми зерттеу саласы: Филология, когнитивтiк лингвистика, лингвокультурология 

Кәсіби жетістіктері: Стипендия ДААД Жазғы семестр, «Landeskundliche Aspekte in deutschen literarischen Texten», 2005 

 
 

Т.А.Ә.: Гасымова Тунзале Газанфаркызы

Лауазымы: оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі («6М020500 – Филология: орыс филологиясы мамандығы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Инновациялық Еуразия университеті – аударма ісі мамандығы, Павлодар, 2015 ж., магистратура – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті - «6М020500-Филология: орыс филологиясі» мамандығы, 2017 ж.

Оқытатын пәндері:  Тәжірибелік грамматика және негізгі шетел тілі

Жұмыс өтілі: 3 ай

Ғылыми еңбектер тізімі: 2

1. Павел Васильев туындысының мағынаның құрылымы. XVI Сатпаевские чтения, 2016 ж., том №19,  42-48 б.б., Павлодар қ.

2. Павел Васильевтің бейнеліліктің жаса- әдіс-айлалары дастандарындар. Материалы международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. Филологические науки» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2017 ж., 25-30 б. б., Астана қ.

 
 

Т.А.Ә.: Погожева Елена Юрьевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика және психология магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты; «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша философия докторы (PhD).

Білімі: жоғары – С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, мамандық – «Неміс тілі» (Павлодар қ.). 1998 ж. «Неміс тілінің мұғалімі» біліктілігі берілген; «Қайнар» университеті, Алматы, мамандық – «Психология». 2003 ж. «Пелагог-психолог, тәжірибелік психолог» біліктілігі берілген; Инновациялық Еуразия Университеті (Павлодар қ.). Магистратура. 2006 ж. «Педагогика және психология магистрі» академиялық дәреже мен біліктілігі берілген; Алтай мемлекеттік педагогикалық университеті (Барнаул қ.). Аспирантура, 2015 ж. педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілген.

Оқытатын пәндері:  «Елтану», «Шетел тілі», «Екінші шет тілі»

Жұмыс өтілі: 25 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 60

1. Формирование коммуникативной компетентности в условиях билингвального образования / Монография - Издательство - Lap LAMBERT Academic Publishing, OmniSriptum GmbH&Co.KG, Banhofstrasse 28,66111 Saarbrueken, Deutschland. – 2016. – 175 с.

2. Методические аспекты и образовательные возможности предметно-языкового интегрированного обучения «CLIL» в условиях СПК / Методические рекомендации. – Павлодар: ФАО «НЦПК «Өрлеу», 2017. – 48 с.

3. Особенности развития речи у носителей разносистемных языков: к проблеме полиязычного образования в школе / Неделя науки и образования в интересах мира и развития: сборник тезисов/ под ред. Л.В. Дудовой, М.А. Кривенькой. – Москва: МПГУ, 2017. – 152 с.

4. Проектирование и подготовка урока с элементами «CLIL» / Методические рекомендации. - Павлодар: ФАО «НЦПК «Өрлеу», 2018. - 48 с.

5. Методологические и методические основы внедрения практики корпоративного обучения в организациях образования Павлодарской области / Методические рекомендации. - Павлодар: ФАО «НЦПК «Өрлеу», 2018 г. - 48 с.

6. Model of communicative competency formation of college students in bilingual education conditions / Журнал «Espacios» (Venezuela), ISSN 0798-1015, SJR_2016:0,170, Vol. 39 (№29) Ano 2018. Pag 32

7. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в условиях билингвального образования / Вестник ПГУ. Педагогическая серия - 2018.- №1. – С. 311-319.

8. Полиязычие – основа формирования современной поликультурной личности / В сборнике «Инновации в технологиях и образовании»: материалы X Международной научной конференции. - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», Белово: 17-18 марта 2018. – С. 340-343.

9. Мониторинг мотивации и ценностей личности студентов при изучении иностранных языков / В сборнике «Инновации в технологиях и образовании»: материалы X Международной научной конференции. - филиал государственного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», Белово: 17-18 марта 2019. – С. 300-303.

Ғылыми зерттеу саласы: Екі тілді білім беруде білім алушының коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру. Әртүрлі тілдерде сөйлетін адамдардың сөйлеу дамуының ерекшеліктері.

Кәсіби жетістіктері: «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚФ Павлодар облысы бойынша ПК БАИ «Құрмет грамотасы» (2018 ж.).