Алтыбасарова Мейрамгүл Әрмияқызын 23.00.00 – Саясаттану мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор ғылыми атағы берілуімен. 

Кулахметова Мергүл Сабитқызын 10.02.00 – Тіл білімі мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор  ғылыми атағы берілуімен.

Шамшудинова Гүлнара Тұрғанқызын 6D020300 – Тарих мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілуімен.

Рахимов Ернұр Кендибайұлын 6D020800 – Археология және этнология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілуімен.

Ғылым және инновациялар департаменті