Т.А.Ә.: Қожамжарова Майра Жанайдарқызы

Лауазымы:  кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары, В.В. Куйбышев атындағы Томск мемлекеттік университеті, философия факультеті, 1989 ж.  

2009 жыл – 09.00.08 – «Ғылым мен техника философиясы» мамандығының шифрі бойынша кандидаттық диссертацияны қорғау (ҚР БжҒМ Философия мен саясаттану институты).

Оқытатын пәндері: Ғылымның пәндік құрылысы, Философия, Дінтану, Ортағасыр арабмұсылман философиясы, Ақида-мұсылман діні негізі, Логика, Білім беру философиясы, Әлемдік діндер тарихы, Қазақстандағы мемлекеттік-конфессияаралық байланыстардың тарихы мен практикасы, Жаңа діни қозғалыстар әлеуметтік-мәдени феномен ретінде

Жұмыс өтілі: 27 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 44. 

1. Влияние новых религиозных движений на современную религиозную ситуацию в Казахстане// Әл-фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы, 2014. – № 2(47); 

2. Оn the methodology of studying the phenomenon of patriotism// European Journal of Science and Theology, December 2014, Vol.10, No.6, Р. 217-224 (A. A. Uyzbayeva, A. Sagikyzy, G. G. Akhmetova);

3.  Коллективная монография «Новые религиозные движения в Казахстане»,  Павлодар: Дом Печати, 2014 г. – 200 с. 

4. Мәңгілік Ел» как новая ступень духовной эволюции (проект) (в сооавтор Г.Г.Ахметова, Кокумбаева Б.Д., Смирнова Н.) Адам әлемі // Философский и общественно-гуманитарный журнал. - 2017. - №1(71). – С 114-123

5. Integration of migrant workers as part of the migration policy of the republic of Kazakhstan (в сооавтор. Алтыбасарова М.А., Бейсембаева Г., Амангалиева З., Траисова Т.)// Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016 – Vol. 7. – pp. 1588 – 1597

Ғылыми зерттеу саласы: ғылыми тиімділік, этноконфессионалды орта, жаңа діни қозғалыстар мәселелері.

Кәсіби жетістіктері: 

- «ҚР Білім беру саласының Құрметті қызметкері» атты белгісінің иегері (2016); 

- С. Торайғыровтың 125-жылдығына арналған мерекелік медалі (2018);

- ҚР БжҒМ «2012-2014 ж.ж. арналған ғылыми зерттемелерді гранттық қаржыландыру» қазыналық бағдарламасы бойынша мемлекеттік қазынадан қаржыландырылатын «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» тақырыбы ҒЗЖ-ның ұйымдастырушысы мен ғылыми жетекшісі;

- Шаруышылық шартты жобасының ғылыми жетекшісі;

- ОЖСБ арналған тестілік тапсырмалардың эксперті (2018);

- НААР экспертінің сертифкаты.

Қосымша мәлімет: e-mail:

 

Т.А.Ә.: Бегімтаев Әмірғалы Ілияшұлы

Лауазымы: гуманитарлық-педагогикалық факультетінің деканы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: саяси ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: 1984 жылы Павлодар индустриалды институтын «Өндірістік жылу энергетикасы» мамандығы бойынша тәмамдаған. 

Оқытатын пәндері: Менеджмент әлеуметтануы, Этноәлеуметтану, Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 5 оқу-әдістемелік құрал және 50-ден астам мақалалар шығарған.

1. Саясат policy «Саяси реформалар - халықтың электроальді белсенділігін күшейту жолы» - 2010, № 10, С.39-42.

2. Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова,  «Конституционно – правовые основы развития местного государственного управления в Республике Казахстан», Павлодар, 2010, с.88-95.

3. S.Kh.Almukhanov, G.K.Zhapekova, A.I.Begimtayev, M.S.Kulakhmetova, A.K.Shabambayeva «Existential foundations of the transcendental subject: “Defense potential of christianity”» Arts and Humanities; Social Sciences. Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 4. November, 2015. p 370-376

4. Синдром культурных перемен в ускоряющемся обществе // Вестник ПГУ им. С.Торайгырова. Гуманитарная серия. Социология. - 2017. -№ 2.

Ғылыми зерттеу саласы: саясат ғылымдары

 

Т.А.Ә.: Құдабаев Амантай Жетпісұлы

Лауазымы: профессор 

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: «Мәдениеттану» мамандығы бойынша ҚР БжҒМ БжҒСБК доценті; ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты мамандығы «Қазақ тілі мен қазақ филологиясы», 1986 ж.

2004 ж. – 24.00.01 «Мәдениет теориясы мен тарихы» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

Оқытатын пәндері: Салыстырмалы әлеуметтану, Мәдениет аралық коммуникация теориясы, Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс.

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 50-ден астам мақалалар

1. «Әлкей Марғұлан және ұлт келбеті»/ғылыми публицистикалық мақалалар, корреспонденциялар, эсселер мен естеліктер/-павлодар:-сытина баспаханасы,2014-358 б.   Редакция мүшесі: Құдабаев. А.Ж. (жауапты редактор, құрастырушы).

2. «Шарапатты Олжабай» :/ ғылыми публицистикалық мақалалар, корреспонденциялар мен естеліктер.   тоже также как верхняя    Редакция мүшесі: Құдабаев. А.Ж. (жауапты редактор, құрастырушы).

3. «Жыраулық мәдениет және қоғамдық сана» 24,00,00 мәдениеттану мамандығына арналған оқу әдістемелік.   

Ғылыми зерттеу саласы:қазақ мәдениеті мен философиясы; менталитет

Наградалар: «Құрмет» ордені, «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы» медалі

Кәсіби жетістіктері: «Құрмет» ордені, «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы» медалі; С. Торайғыровтың 125-жылдығына арналған мерекелік медалі (2018); Павлодар облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы ғылыми-сараптамалық кеңестің мүшесі. 

 

Т.А.Ә.: Невмержицкий Степан Васильевич

Лауазымы:  профессоры

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ профессоры, ЖАК доценті

Білімі: жоғары, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, мамандығы – «Философия», 1969 ж.,  ЦК КПСС жанындағы ҚҒА аспирантурасы 1973-1976 жж. 

Оқытатын пәндері: Философия, Платон және Аристотель философиясы, Көші-қон әлеуметтануы

Жұмыс өтілі: 60 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 50. 

1. Диалектика категориясы – оқу құралоы, «Кереку» баспасы 2013 ж.;

2. Ұлттық саясат философтор көздерімен – монографиядағы мақала; 

3. Батырлар, ескерткіштер, ес – мақала «ПМУ хабаршысы: философия сериясы» 2014 ж.

4. Тарас Григорьевич, с кем Вы? Вестник ПГУ. Серия гуманитарных наук. № 1. 2015

Ғылыми зерттеу саласы: әлеуметтік үдеріс диалектикасы

Кәсіби жетістіктері: «Құрмет белгісі» ордені, үш медаль, С. Торайғыровтың 125-жылдығына арналған мерекелік медалі (2018)

 

Т.А.Ә.: Альмуханов Серик Хабдылкакімұлы

Лауазымы:  профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ҚР БжҒМ БжҒСБК доценті

Білімі: жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Философия» мамандығы, 2001 ж.

2009 ж. – 09.00.13 «Дінтану, философиялық антропология, мәдениет философиясы» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

Оқытатын пәндері: Мәдениет семиотикасы, 20-21 ғ.ғ. философиялық инноватика, Философия, Мәдени антропология, Әлеуметтанушылық антропология, Басқару стратегиясы, Шығыс философиясы.

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 18.

1. S.Kh.Almukhanov, G.K.Zhapekova, A.I.Begimtayev, M.S.Kulakhmetova, A.K.Shabambayeva «Existential foundations of the transcendental subject: “Defense potential of christianity”» Arts and Humanities; Social Sciences. Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 4. November, 2015. p 370-376

2. Метапсихология фрейдизма. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Е. Бекмаханова «Историк и история: тернистый путь казахстанской исторической науки». – Павлодар, 2005.

3. Материалы Международной научно-практической конференции «VII Торайгыровские чтения. Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы», посвященной 55-летию Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова «Принципы философии успеха»  Павлодар, 2015.

4. Экзистенциальные основания трансцендентного субъекта// Материалы международного форума философов и политологов II казахстанский философский конгресс. - Алматы, 2016.

5. Философско-антропологические основания метафизического знания// Материалы международной научно-практической конференции посвященной 70-летию академика НАН РК д.ф.н, проф Г. Есима. - Алматы, 2017.

Ғылыми зерттеу саласы: Философия, философиялық антропология, Мәдени антропология

Кәсіби жетістіктері: Павлодар облысы әкімінің Құрмет грамотасы.

 

Т.А.Ә.: Аубакирова Салтанат Советовна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Педагогика және психология» 2007, магистратура С.Торайғыров атындағы ПМУ 6М010200 «Философия» 2010ж, докторантура Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 6D020400 «Мәдениеттану» 2016 ж. 

Оқытатын пәндері: Философия, Мәдениеттану, Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, Әлемдік мәдениет тарихы, Мәдениет философиясы мен теориясы, М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, Методолгия полевых исследований, Системные исследования культуры, Мәдениеттануға кіріспе және ғылыми зерттеулер негізі, Мәдениет аралық байланыстардың теориясы мен практикасы, Экспертиза культурных ценностей, Тарихи мәдениеттану

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны – 20. 

1. Этносаралық қарым-қатынас контекстіндегі толеранттылық. /Адам әлемі. – 2014. – 4 (62). 107-114 бб.

2. Толеранттылық феноменін зерттеудің әдіснамалық қырлары. /ҚазҰУ хабарашысы. Философия, мәдениеттану, саясаттану сериясы. – 2014. - №4 (49). «Қазақ университеті» – 95-102 бб.

3. Роль масс-медиа, интернета в распространении философии и ценностей толерантности. /Вестник КазНУ. Серия философии, культурологии, политологии. – 2015. - №4 (53). -117-122 стр.

4. Tolerance in contemporary Kazakhstan sociocultural space. /European Journal of Science and Theology, December 2014, Vol.10, No.6, 89-98.

5. Tolerance as a phenomenon of kazakh culture. /International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(11): 1110-1115.

6. Tolerance Issue in Kazakh Culture. / International journal of environmental & science education 2016, VOL. 11, NO. 4, 349-358.

7. Толеранттылық феноменін зерттеудің алғышарттары // Вестник КазНУ. Серия Политология, Философия, Культурология, 2017 - №4. – 103-113 б.

8. Символическое значение традиционного угощения казахского народа // Адам әлемі – 2018. – №1. – с. 41-55.

9. Мәдениеттану бойынша практикум // в соавторстве А.К. Жолдубаевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 142 б.

Ғылыми зерттеу саласы: Қазақ философиясы, ұлттық мәдениет 

Кәсіби жетістіктері: ҚР БжҒМ министрі Е. Сағадиевтің құрмет грамотасы; НААР экспертінің сертифкаты.

 

Т.А.Ә.: Уызбаева Анар Асанқызы

Лауазымы: қауымдастырылған  профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Музыка және ән», 1997 - 2001 жж.; магистратура, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Философия», 2001 – 2003 жж; аспирантура, Қырғыз Республикасының Ғылым Академиясы, Бишкек қ., 2008 – 2010 жж. 

Оқытатын пәндері: History and Philosophy of Science, Culture and gender, Methodology of teaching of vocation-related subjects, Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), Гендерлік әлеуметтану, Philosophy, Академиялық хат.

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 25.

1) On the methodology of studying the phenomenon of patriotism// European Journal of Science and Theology. December 2014, Vol. 10 №6. 217 – 224 pp.//

http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/49/23_Uyzbayeva%20et%20al.pdf; 

2) Kazakhstan students’ views about science – an initial survey// Специальный выпуск «London road papers», Volume 1(2). Білім беру институты, Рэдинг университеті (Ұлыбритания). 17 – 23 б.; 

3) Проблема патриотического воспитания и религия// ҚР ҰҒА хабаршысы (Бішкек қ.), 2011 №3, 8 – 12 б.

4) Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: «Инновационные методы и особенности преподавание профильных дисциплин на английском языке в Казахстане» // АГИК; г. Барнаул, 2016 г.

5) Монография: Патриотизм в условиях независимого Казахстана. – Павлодар: Кереку, 2017

6) Риски и перспективы построения общества знания // Әл Фараби – Аль-Фараби, 2017. - №4. – С. 26-42.

7) Символическое значение традиционного угощения казахского народа // Адам әлемі – Мир человека, 2018. – №1. – с. 41-55.

Ғылыми зерттеу саласы: әлеуметтік философия, қазақ философиясы

Кәсіби жетістіктері: «Болашақ» Президенттік стипендиясының иегері (Ұлыбритания, Рэдинг, 2013 ж.); НААР экспертінің сертифкаты; С. Торайғыровтың 125-жылдығына арналған мерекелік медалі (2018)

 

Т.А.Ә.: Артықбаева Гүлжан Тұрыспекқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: : әлеуметтану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: : -

Білімі: жоғары, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, мамандығы – 6М050100 «Әлеуметтану», 1997 – 2001 ж.; магистратура, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, мамандығы – 6М050100 «Әлеуметтану», 2001-2003 ж.; аспирантура 2014-2017 гг. 23.00.02 – «Саяси институттар, үдерістер мен технологиялар» мамандығы бойынша Ф. М. Достоевский атындағы Омск МУ

Оқытатын пәндері: Әлеуметтану, Методы и технологии в изучении социальных проблем общества, Моделирование и прогнозирование в социологии, Социологический анализ современных девиаций, Математические методы анализа данных в педагогике и психологии и SPSS, Методология и методы социологических исследований, Системы статистического анализа данных (SPSS), Дүние жүзіндегі неке және отбасы, Мәдениет әлеуметтануы.

Жұмыс өтілі: 19 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны – 30

1) Некоторые аспекты современной экологической политики Республики Казахстан. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Развитие политических институтов и процессов. Зарубежный и отечественный опыт». Омск, 25 апреля 2015 г.

2) Сравнительный анализ нормативно-правовых основ экологической политики в Российской Федерации и Республики Казахстан. Вестник Омского университета, серия «Исторические науки». Омск, 2015 № 3 (7) С.110-114.

3) Социально-политические аспекты экологических проблем Павлодарской области. Материалы международной научно-практической конференции «VII Торайгыровские чтения. Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы», посвященной 55-летию ПГУ имени С. Торайгырова. Том 3. Павлодар, 2015 г. с. 18-23. (очное участие)

4) Развитие экологических организаций России и Казахстана. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции «Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт». Омск, 2016

5) Pastoral livestock husbandry and rural livelihoods in the forest-steppe of east Kazakhstan. Markus Hauck, Gulzhan T. Artykbaeva, Tamara N. Zozulya, Choimaa Dulamsuren. Journal of Arid Environments, Elsevier, May, 2016

6) Современная экологическая политика и обеспечение экологической безопасности на основе анализа мировой практики. Материалы ХІХ Международной конференции «Культура, личность, общество: методология, опыт эмпирического исследования» памяти профессора Л. Н. Когана. Екатеринбург, 2016

7) Экологическая политика и экологическая ситуация в Омской области. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт». Омск, 2017

8) Социология предпринимательства и маркетинг. Учебное пособие для студентов всех специальностей высших учебных завед ений. Павлодар, «Кереку», 2017

9) Девиантты мінез-??лы? ?леуметтануы. Учебное пособие для магистрантов специальности 6М050200 и студентов всех специальностей. Павлодар, «Кереку», 2018

Ғылыми зерттеу саласы: девиантты мінез-құлық әлеуметтануы, экологиялық саясат

Кәсіби жетістіктері:

- әл-Фараби ат. ҚазҰУ-дың БАИ, «Әлеуметтану» мамандығы, Алматы, 2013;

- әлеуметтік-экономикалық аясында Халықаралық қазақ-неміс-моңғол жобасы «Қазақстан мен Моңғолия Алтай тауларында орман биологиялық қалпына келтіру» бөлігі Германияда, 2014 жылы Гёттинген университетінің ғылыми тағылымдамадан өтті;

- «Қазіргі заманғы университетті басқару жүйесі: әлемдік стандарттар мен тиімділік критерийлері» семинары, Павлодар, 2015;

- «Маркетингтік технологиялар» мамандығы бойынша П. Прашкевич тренингі, Павлодар, 2016;

- «Өрлеу» ҰТКК АҚ-ның қайта даярлау курстары, 2018 ж.

- алғыс хаттар мен құрмет грамоталары.

 

Т.А.Ә.: Биль Тамара Юрьевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Мәдениеттану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы – «Тарих», 2005 ж., шифр 6N0204, «Мәдениеттану» магистратура.

Оқытатын пәндері: Мәдениеттану, IT технологии в сфере культуры, Философия, Әлемдік мәдениет тарихы, Қазақстан халықтарының тарихы мен мәдениеті

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 18.

1. Материалы Международной научной конференции «ДІН ЖӘНЕ ҰЛТ», посвящённой председательству РК в Организации Исламской Конференции (ОИК) и 10 – летию Центральной мечети имени Мащхур-Жусупа, «Религия и ее влияние на национальное самосознание» Павлодар 2011 г.

2. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XIV Сатпаевские чтения», «Семиотика тела и межкультурная коммуникация» Павлодар, апрель, 2014 г.

3. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XIV Сатпаевские чтения», «Баянаул в истории культуры Казахстана» Павлодар, апрель, 2014 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Мәдениаралық коммуникациялар

Кәсіби жетістіктері:

- курсы ИПК «ҚазНУ им. Аль-Фараби», 2016 ж.

- алғыс хаттар мен құрмет грамоталары.

 

Т.А.Ә.: Ержанов Ертіс Ахметұлы 

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, мамандығы – «тарихшы, тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысы», 1994 ж.

- жоғары, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы – юриспруденция бакалавры, 2006 ж.;

- жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы – философия магистры, 2006 ж.;

Оқытатын пәндері: Ежелгі әлем мәдениеті, Мәдени антропология, Риторика және шешендік өнер, Философия, Антика мәдениеті, Философияның тарихы, Тәңіршілдік мәдениеті, Қазақстан халықтарының тарихы мен мәдениеті, Мәдениеттану, Әлеуметтік антропология

Жұмыс өтілі: 33 жыл жалпы педагогикалық стаж, оның ішінде жоғары оқу мекемелерде – 24 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 58.

1. Оқу құралы: Философия. Қысқартылған курсы. «Кереку» баспасы, 2016. 200 б.

2. Конфуций – патриарх государственной доктрины Поднебсной. Материалы республиканской научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития современной науки и образования в Казахстане», посв. д.ф.н., проф., лауреату М.С. Сабиту – Павлодар, 2018. - с. 229-236

3.Ислам на рубеже начала XX века: проблемы и уроки в социокультурной жизни Казахстана.

4. Казахская квадрофилософия в контексте исламской культуры. Материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «ХVІII Сатпаевские чтения» - Павлодар, ПГУ имени С. Торайгырова, 2018. – Т. 15. – С. 359-372

5. Философско-культурологический аспект этимологии и семантики концепт-термина «Кок-Тенгри»

Ғылыми зерттеу саласы: философия тарихы, қазақ және түркітектес халықтардың мәдениеті.

 
 

Т.А.Ә.: Жаябаева Рамиля Геннадьевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: әлеуметтану магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, «Орыс тілі және әдебиет» мамандығы, 2006 ж., С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Әлеуметтану»  мамандығы 2008 ж. (магистратура).

Оқытатын пәндері:  Әлеуметтану, Гендерлік әлеуметтану, Көші-қон әлеуметтануы, Этноәлеуметтану, Мәдениеттану

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны – 17. 

1. «Instagram as an advertising platform» Сагитова А.Б. // XVII Сәтбаев оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 2017. – С. 448-451.

2. Жаябаева Р.Г., Абдикакимов М.Т., Артыкбаева Г.Т. Социология предпринимательства и маркетинг: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2017. – 169 б.

3. «Образование – фундаментальный фактор успеха» // Республиканская научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития современной науки и образования в Казахстане», 2018. – С. 236-240.

4. Субкультуры: история и современность (исчезнувшие субкультуры). XVI Сәтбаев оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 2016 ж. Павлодар қ.

Ғылыми зерттеу саласы: миграциялық үрдіс кезіндегі гендерлік аспект

Кәсіби жетістіктері: Ж. Прашкевичтің «Маркетинг технологиясы» атты тренингі (2016, ПМУ); Семинар «Построение эффективных моделей монетизации» (2016, ПМУ). «Өрлеу» БАҰО- «Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования» (240 сағат) маусым 2018 жыл.

 

Т.А.Ә.: Султанова Гульнара Шаихьяновна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, Санкт-Петербург мемлекеттік университеті мамандығы «Философия» 1988 ж., С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті магистратура  мамандығы «Философия» 2008 ж.

Оқытатын пәндері:  Философия, Мәдениеттану, Ағылшын тілі (кәсіби), Philosophy, Aesthetics of Postmodern, Culturology, Sociology, Culture of Revival and New time, The Middle Ages Culture, Ethics, Aesthetics, Бұқаралық мәдениет теориялары, Мәдениет философиясы мен теориясы, Қазіргі заман мәдениеті.

Жұмыс өтілі: 28 жыл (жоғары оқу орнында)

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны – 15, электронный учебник. 

1.Учебное пособие по этике 2014.

2. Принципы философии успеха. Материалы Международной научно-практической конференции «VII Торайгыровские чтения. Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы», посвященной 55-летию Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Павлодар , 2015 Т. 2

3. О радикальном гуманизме Э.Фромма. 2011. «11-е Сатпаевские чтения»

Ғылыми зерттеу саласы: мәдениеттегі адам мәселесі

Кәсіби жетістіктері: Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасы (2017).

 

Т.А.Ә.: Смагулова Бахыт Таскенқызы

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: философия магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: 

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Орыс тілі және әдебиеті», 1997-2000 жж.; магистратура, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Философия», 2010-2012 жж.; 

Оқытатын пәндері:  Философия, Мәдениеттану, Постмодерн және мәдениет, Модерн мәдениеті, Бұқаралық мәдениеттің теориясы

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 8. 

1. Куленов Б.А. Смагулова Б.Т. Қайта өрлеу философиясының тарихы / оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2017

2.Глобализация как феномен постмодернизма. Материалы республиканской научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития современной науки и образования в Казахстане», посв. д.ф.н., проф., лауреату М.С. Сабиту – Павлодар, 2018. - с. 272-276

3. Дін және оның этносаралық келісілді сақтауға тигізетін әсері Сб. материалы международной научной конференции «Кеңес дәуірінен кейнгі елдердегі қазіргі жастардың этноконфессиялық идентификациясы және басымдылығы», Павлодар, 2014

4. Мир философии в образовательном процессе. Вестник ПГУ. Серия гуманитарных наук. № 1. 2015.

5. Ж. Бодрийяр о крушении смысла. XVI Сәтбаев оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 2016 ж. Павлодар қ.

Ғылыми зерттеу саласы: Шығыс философиясы, қазіргі заман философиясы

Кәсіби жетістіктері:ПМУ ректорының құрмет грамотасы (2017)

 

Т.А.Ә.: Мажитова Айнаш Алибаевна

Лауазымы: :оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылым магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы «Мәдениеттану», 2008-2012 жж.; магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы «Философия», 2015-2017 жж.;

Оқытатын пәндері: тәжірибелік сабақтар: Философия, Мәдениеттану, Әлемдік мәдениет тарихы, Мәдениет аясындағы IT технологиялар, Салыстырмалы мәдениеттану,Әлемдік діндер тарихы

Жұмыс өтілі: 5 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Жалпы саны - 5.

1) Новые религиозные движения. Новые религиозные движения в Казахстане: монография / М. Ж. Кожамжарова, Б. Д. Кокумбаева, Г. Г. Ахметова и др. – Павлодар: Дом печати, 2014. – 200 с.

2) Идеологические основы «Ата жолы»: их сущность и негативное влияние «XVI Сатпаевские чтения». Материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников. Изд-во: Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова. Павлодар, 2016 г. - 346-352

3) Идеология деструктивных религиозных течений в информационных ресурсах. «Инновационные технологии в гуманитарной сфере». Материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей. Изд-во Алтайский государственный институт культуры. Барнаул, 26 февраля 2016 г. - 236-239

4) Влияние оккультно-мистических течений на современное общество (на примере «Ата жолы»). «Эффективность реализации государственной молодежной политики: опыт регионов и перспективы развития». Сборник материалов V Международной научно-практической конференций. Изд-во: ЗГУ. Чита, 23-24 апреля 2016 г. - 86-89

5) Интернет-ресурс как инструмент информационно-религиозного противостояния. «Перспективы науки - 2016». Материалы V международного заочного конкурса научно-исследовательских работ. Изд-во: Рoкета Союз. Казань, 12 декабря 2016 г. - 113-116

Ғылыми зерттеу саласы: этноконфессиялық саланың өзекті мәселелері, философия.

Кәсіби жетістіктері: «Стратегиялық менеджмент, халықаралық жобаларды басқару, кәсіпкерлік және коммерциализациялау», (С. Торайғыров атындағы ПМУ, 72 сағат көлемінде, 2018 ж.)